VITO, TONI & MAURA FLORIMONTE 
Felitto 2001, september